Odszkodowanie za wypadek przy pracy

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jeżeli odnieśli Państwo obrażenia w związku z wypadkiem przy pracy pomożemy uzyskać odszkodowanie. Według polskiego prawa za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w zakresie uprawnienia do świadczeń wynikających z ustawy jest to również wypadek, któremu pracownik uległ:

- w trakcie podróży służbowej (oprócz czasu, gdy pracownik nie wykonywał obowiązków służbowych),

- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy można uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawcy lub od jego ubezpieczyciela. Bardzo często zdarza się, że to pracodawca ponosi winę za wypadek np. wskutek rażących zaniedbań wynikających z ignorowania przepisów BHP. W takim przypadku zobowiązany jest on m.in. do pokrycia kosztów leczenia poszkodowanego. W sytuacji gdy pracownik stał się  inwalidą lub w sposób częściowy albo całkowity utracił zdolność do pracy, może starać  się o przysługującą mu rentę.

Wypadek przy pracy może zdarzyć się na terenie zakładu pracy, w czasie delegacji służbowej czy też w trakcie szkolenia. Bardzo często klienci nie wiedzą, że odszkodowanie przysługuje nie tylko pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę ale także na umowę zlecenie oraz przy świadczeniu pracy na podstawie Umowy Agencyjnej.

W razie śmierci pracownika prawo do odszkodowania posiadają członkowie jego rodziny.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z odszkodowanie za wypadek przy pracy prosimy o kontakt. Udzielimy Państwu rzetelnej pomocy w dochodzeniu odszkodowania.