Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym masz prawo domagać się odszkodowania od Ubezpieczyciela, zarówno za szkody w pojeździe, jak również w zdrowiu. Odszkodowanie należy się poszkodowanemu kierującemu pojazdem (samochód, rower, motor), pasażerowi oraz pieszemu. Odszkodowanie powypadkowe wypłacone będzie z OC sprawcy wypadku. Pomagamy uzyskać odszkodowanie również wtedy, kiedy sprawca nie posiadał ubezpieczenia, a także wtedy kiedy sprawca wypadku pozostaje nieustalony. Należy zaznaczyć, iż odszkodowanie za wypadki komunikacyjne należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego OC. Również w takiej sytuacji gdy sprawca sam zginął w wypadku, będzie należało się odszkodowanie.

Niestety, coraz częstszym procederem jest zaniżanie wypłacanych odszkodowań za wypadki komunikacyjne.  Jesteśmy po to aby pomóc Państwu odzyskać różnicę w zaniżonych wypłatach z tytułu szkody z polisy OC i AC!

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne uwzględnia również koszty poniesione:

- w związku z hospitalizacją (wizyty w prywatnych klinikach, ośrodkach zdrowia, konsultacje medyczne, dodatkowa opieka medyczna)

- w związku z rehabilitacją (wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje, zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, dojazd na rehabilitację)

- na zakup leków

- inne wydatki związane z odniesionymi obrażeniami.

Ponadto jeżeli ktoś z Państwa krewnych zginął w wypadku pomożemy uzyskać należne zadośćuczynienie. Pomagamy w uzyskaniu właściwych świadczeń również wtedy, gdy związku ze śmiercią bliskiej osoby, która dostarczała środków do życia nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej jej bliskich.

 

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem wyrządzi szkodę, której następstwem jest:

- śmierć,

- uszkodzenie ciała,

- rozstrój zdrowia,

- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

 

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

- przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,

- bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,

- podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

 

Autocasco natomiast to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, uszkodzenia pojazdu (również, którego byłeś sprawcą), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych między innymi przez pożar, huragan, powódź itp. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć koszty naprawy Twojego pojazdu lub też w razie kradzieży auta zapłaci odszkodowanie za skradzione auto (równowartość sumy ubezpieczenia lub wartość rynkową pojazdu z dnia szkody).

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne z tytułu ubezpieczenia autocasco należne jest w przypadku:

- zderzenia się pojazdów,

- zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (wjechanie w zwierzynę lub drzewo, potrącenie pieszego),

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie – wybicie szyby, zarysowanie pojazdu,

- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,

- zdarzenia losowego takiego jak powódź, zatopienie, pożar, opady atmosferyczne, huragan, zawalenie drzewa.

Jeżeli masz problem, zgłoś się do Nas. Pomożemy ci uzyskać właściwe odszkodowanie za wypadki komunikacyjne!

//